Адреса:м. Чернівці, вул. Стасюка, 4 Д Тел. 0372-52-00-58 Моб. 0678690370 0953525388 Факс 0372-52-00-58
8,30-17,00

Публікації

Підручники та навчальні посібники з грифом

 Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист №1/11-5212 від 17.04.2012 року)

С 833 Гігієна. Лабораторний практикум: навч. Посібник / Н.А. Стратійчук, Н.М. Козік, Л.Г. Доцюк. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – 200 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( протокол №3 від 28 лютого 2013 року)

М 800 Теоретичні та методичні основи викладання фітнесу: навч. -метод. посібник для студентів ВНЗ / Ю.Ю. Мосейчук , О.О. Мороз -  Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2013. – 100с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1/11-5211 від 17.04.2012 року)

Гігієнічне забезпечення фізичної культури та спорту : навч. Посібник / Н.А. Стратійчук, Н.М. Козік, Л.Г. Доцюк. – Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т. – 320с.

Друкується за ухвалою Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Протокол № 5 від 25 квітня 2013 р.

Теоретичні основи рекреації : навч. Посібник / В.В. Гусак, Ю.Ю. Мосейчук. – Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2013. – 171 с.

 Друкується за ухвалою Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Протокол №9 від 25 жовтня 2012р.

Лікувальна фізична культура. Комплекси вправ: навчально – методичний посібник / укл. : В.В. Гусак, О.Д. Гауряк. – Чернівці : Чернівецький нац.     Ун.-т, 2012. – 276 с.

Рекомедовано до друку Вченою радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича ( Протокол № 8 від 24 листопада 2011р.)

Фізичне виховання , спорт, здоров’я людини. Вступ до спеціальності ( в умовах кредитно – трансферної системи навчання) : навч. Посібник / уклад. : Мосейчук Ю.Ю., Мединський С.В..- Чернівці : Чернівецький нац.. ун-т, 2013. -120 с. 

 

 

Ячнюк Ю.Б., Мосейчук Ю.Ю., Ячнюк І.О., Воробйов О.О., Романів Л.В., Марценяк І.В. Відновлювані засоби у фізичній культурі і спорті: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 387 с. Радько М.М., Шатернікова А.А., Грицай Л.А., Гумен В.А., Воробйов О.О., Савка В.Г., Скринчук П.K., Ячнюк Ю.Б., Яковець К.І. «Спортивна морфологія». Підручник. – Чернівці, 2006 – 320 с. Tsyhykalo O.V. Topographical anatomy and operative surgery ; textbook for english-speaking foreing students / Olexandr Tsyhykalo. – Vinnytsia : Nova Kniha Publishers, 2011. – 528 p. : il. 

ЦигикалоО.В.Топографічнаанатоміятаоперативнахірургія;Підручникдляангломовнихіноземнихстудентів / О.В.Цигикало. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 528с. : іл. 


 

Навчальні посібники 

 

Цигикало О.В. Топографічна анатомія та оперативна хірургія. Підручник для англомовних іноземних студентів / О.В.Цигикало. – Чернівці, 2008. – 532 с. 


Васильчук А.Г., Мосейчук Ю.Ю. Методика навчання футболу на уроках фізичної культури в школі. Навчальний посібник. – Чернівці: Технодрук, 2010. – 216 с. 

Темерівська Т.Г. Інструментальні методи дослідження у фізичній культурі та спорті: Навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2008. – 158 с. Стратійчук H.А., Козік Н.М. Гігієнічне забезпечення окремих видів спорту: навч. посібник / Н.А. Стратійчук, Н.М. Козік. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 240 с. 

Техніка гімнастичних вправ: Навчально-методичний посібник / Укл. П.І.Євстратов, Я.І.Виклюк, О.Д.Гауряк, СЗ.Мединський-Чернівці: Рута, 2004. – 80 с. 

 

Монографії

 

Цигикало О.В. Розвиток і становлення топографії головних компонентів коренів легень людини в пренатальному періоді онтогенезу. - Чернівці: БДМА, 2002. – 108 с. 

Навчально-методичні матеріали

Науково-дослідна робота студентів із фізичної культури [Текст]: методичні рекомендації / укл.: Ю.Ю. Мосейчук, О.М. Киселиця. – Чернівці: Чернівецький най. ун-т, 2009. – 40 с. 

Клінічні методи обстеження: Методичні рекомендації до практичних занять / Укл. Луканьова C.M. – Чернівці: Рута, 2008. – 36 с. 

Бойчук Т.В., Мосейчук Ю.Ю. Корекція емоційно-поведінкових пору¬шень у студентів засобами фізичного виховання. – Івано-Франківськ, 2008. – 54 с. 

Бойчук Т.В., Мосейчук Ю.Ю. Програма корекції психологічних розладів у студентів засобами фізичної реабілітації. - Івано-Франківськ, 2007. – 54 с.

Спортивно-оздоровча аеробіка і шейпінг: «Методичні вказівки /Укл.: О.ОМороз, Л.В.Чорнокоза. – Чернівці: Рута, 2000. – 32 с. 
У методичних вказівках викладаються теоретичні основи спортивно-оздоровчої аеробіки. Розглядається питання про значення її в житті людини, наведений приклад побудови заняття з аеробіки, описане силове тренування, а також степ-тренінг - один з найсучасніших засобів в аеробному тренуванні. 
Друга частина присвячена шейпінгу та ролі рухової активності в зміцненні здоров'я засобами, фізичного виховання Розглянуто основи шейпінгу та його роль у підвищенні рівня фізичної підготовки і профілактики різних захворювань. 
Розраховано на студентів факультетів фізичного виховання вузів та університетів, інших освітніх закладів, інструкторів з аеробіки. 

Футбол: Методичні рекомендації / Укл.: Ю.Ю. Мосейчук, М.М. Осадець. – Чернівці: Рута, 2000. – 35 с. 
У навчально-методичному посібнику викладаються деякі теоретичні відомості про футбол. Розглядаються питання про головні складові футбольної підготовки, детально описані такі види: фізична, технічна, психологічна та інтегральна. 
Описано структуру багаторічної підготовки у футболі, методику організації і проведення масових змагань, інструкторську та суддівську практику з цього виду спорту. 
Розрахована на студентів факультетів фізичного виховання вузів, викладачів фізичної культури освітніх закладів (шкіл, ліцеїв, технікумів), тренерів з футболу, керівників футбольних секцій.

Спортивні ігри з методикою викладання (футбол) : метод, реко¬мендації / укл. Ю.Ю. Мосейчук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 60 с. 
У роботі викладено теоретичні й практичні відомості про футбол.; розглядаються питання про головні складові футбольної підготовки; описано структуру багаторічної підготовки до футболу, методику організації й проведення масових змагань; інструкторську та суддівську практику з цього виду спорту; подано конспекти практичних занять 
Для студентів її курсу факультетів фізичного виховання вузів, викладачів фізичної культури освітніх закладів (шкіл, ліцею, технікумів), тренерів із футболу, керівників футбольних секцій.